SIA Bio RE
BioRefinery Entrepreneurship
 
SIA "Bio RE" ir partneris Life+ 2012 projektā
 
 

„Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai”

 

Projekta mājas lapa: http://grassservice.balticgrasslands.eu/

Galvenais projekta mērķis: nodrošināt bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu, veicinot alternatīvas, ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, kā arī veidojot sadarbības modeļus starp zemniekiem, uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām, tādejādi nodrošinot zālāju apsaimniekošanas un piedāvāto tehnisko risinājumu dzīvotspēju.

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2013 – 31.12.2017

Projekta numurs: LIFE12 BIO/LV/001130

Projekta akronīms: LIFE GRASSSERVICE

Projekta uzdevumi:

• novērtēt zālāju ekosistēmu bioloģisko un ekoloģisko vērtību, kā arī zālāju biomasas apjomu abās projekta teritorijās (Siguldas un Ludzas novados);

• novērtēt zālāju izmantošanas potenciālu projekta teritorijās;

• izstrādāt konkrētajām teritorijām piemērotus tehniskos risinājumus zālāju apsaimniekošanai un biomasas ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai;

• iepazīstināt vietējos uzņēmējus un zemniekus ar alternatīvām iespējām biomasas izmantošanai;

• izveidot kontaktus un sadarbības tīklus starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi un/vai izmantošanu enerģijas ražošanā;

• demonstrēt praksē alternatīvos risinājumus un tehnoloģiskās iespējas plašam ieinteresēto pušu lokam, tādējādi veicinot alternatīvu biomasas izmantošanas veidu un sadarbības modeļu pielietošanu cituviet.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas divās Latvijas pašvaldībās (Siguldas un Ludzas novados). Abiem novadiem ir raksturīgs liels neizmanto lauksaimniecības zemju īpatsvars; neapsaimniekoti ir arī liela daļa bioloģiski vērtīgo zālāju, kā rezultātā tie aizaug ar krūmiem zaudējot savu bioloģisko vērtību.

Projekta vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Latvija, www.bef.lv

Projekta vadītāja – Anda Ruskule, anda.ruskule@bef.lv

Projekta partneri:

Latvijas Dabas fonds www.ldf.lv

Rīgas Tehniskā universitāte www.rtu.lv

SIA "Bio Re" www.biore.lv

Z/S „Skujas”, "Skujas", Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040

Siguldas novada dome www.sigulda.lv

Ludzas novada pašvaldība www.ludza.lv


Projektu finansē: Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

---

SIA "Bio RE" is a partner in a project

“Alternative use of biomass for maintenance of grassland biodiversity and ecosystem services”

The web page of the project: http://grassservice.balticgrasslands.eu/en/ 

The main objective of the project: to ensure maintenance of biologically valuable grasslands by enhancing alternative, economically sustainable approaches to the use of grassland biomass as well as establishing co-operation models between farmers, entrepreneurs and local authorities, this would ensure viability of grassland management and proposed technological solutions.

Project implementation: 01.10.2013-31.12.2017

Project number: LIFE12 BIO/LV/001130

Project acronym: LIFE GRASSSERVICE

Project tasks:

• To assess biological and economic value of grassland ecosystems and available amount of biomass at the two project pilot areas;

• To assess the use potential of the grassland biomass of the project pilot areas;

• To develop area specific technological solutions for grassland management and utilization of biomass in economically sustainable way;

• To inform local stakeholders about alternative options for use of grassland biomass;

• To establish contacts and co-operation networks among land owners and entrepreneurs engaged in production of energy and various goods from grassland biomass;

• To demonstrate in practice alternative technological solutions for biomass processing to wide range of interested stakeholders thus promoting application of proposed technologies and co-operation models elsewhere.

Project activities will be carried out in two local municipalities of Latvia (Sigulda and Ludza), characterized by large areas of non-used agriculture land and abandoned grasslands, which due to lack of management are overgrowing and losing their biological value.

Project lead partner: Baltic Environmental Forum-Latvia,www.bef.lv

Project manager Ms. Anda Ruskule, anda.ruskule@bef.lv

Project partners:

Latvian Fund for Nature http://www.ldf.lv/pub/?doc_id=27928

Riga Technical University http://www.rtu.lv/en/

Bio Refinery Entrepreneurship LTD http://www.biore.lv/

Farm „Skujas”, Glūda parish, Jelgava district, LV-3040

Sigulda Municipality Council www.sigulda.lv

Ludza Municipality Council www.ludza.lv 


Project is funded by: European Union LIFE+ Nature & Biodiversity program

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm