SIA Bio RE
BioRefinery Entrepreneurship
 
SIA "Bio RE" ir partneris Life+ 2012 projektā
 
 

„Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai”

 

Projekta mājas lapa: http://grassservice.balticgrasslands.eu/

Galvenais projekta mērķis: nodrošināt bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu, veicinot alternatīvas, ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, kā arī veidojot sadarbības modeļus starp zemniekiem, uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām, tādejādi nodrošinot zālāju apsaimniekošanas un piedāvāto tehnisko risinājumu dzīvotspēju.

Projekta īstenošanas laiks: 01.10.2013 – 31.12.2017

Projekta numurs: LIFE12 BIO/LV/001130

Projekta akronīms: LIFE GRASSSERVICE

Projekta uzdevumi:

• novērtēt zālāju ekosistēmu bioloģisko un ekoloģisko vērtību, kā arī zālāju biomasas apjomu abās projekta teritorijās (Siguldas un Ludzas novados);

• novērtēt zālāju izmantošanas potenciālu projekta teritorijās;

• izstrādāt konkrētajām teritorijām piemērotus tehniskos risinājumus zālāju apsaimniekošanai un biomasas ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai;

• iepazīstināt vietējos uzņēmējus un zemniekus ar alternatīvām iespējām biomasas izmantošanai;

• izveidot kontaktus un sadarbības tīklus starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi un/vai izmantošanu enerģijas ražošanā;

• demonstrēt praksē alternatīvos risinājumus un tehnoloģiskās iespējas plašam ieinteresēto pušu lokam, tādējādi veicinot alternatīvu biomasas izmantošanas veidu un sadarbības modeļu pielietošanu cituviet.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas divās Latvijas pašvaldībās (Siguldas un Ludzas novados). Abiem novadiem ir raksturīgs liels neizmanto lauksaimniecības zemju īpatsvars; neapsaimniekoti ir arī liela daļa bioloģiski vērtīgo zālāju, kā rezultātā tie aizaug ar krūmiem zaudējot savu bioloģisko vērtību.

Projekta vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-Latvija, www.bef.lv

Projekta vadītāja – Anda Ruskule, anda.ruskule@bef.lv

Projekta partneri:

Latvijas Dabas fonds www.ldf.lv

Rīgas Tehniskā universitāte www.rtu.lv

SIA "Bio Re" www.biore.lv

Z/S „Skujas”, "Skujas", Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040

Siguldas novada dome www.sigulda.lv

Ludzas novada pašvaldība www.ludza.lv


Projektu finansē: Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm