SIA Bio RE
BioRefinery Entrepreneurship
   Par mums      Projekti      ERAF Nr. 1.1.1.1./18/A/075

Projekta nosaukums: "Videi draudzīga bezatlikuma tehnoloģija šķidrās biodegvielas un biogāzes ražošanai no biomasas"
Projekta Vienošanās numurs: 1.1.1.1./18/A/075
Projekta konkurss: 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārta
Projekta īstenošanas periods: 01.05.2019. - 30.04.2022.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte
Projekta partneris: SIA "Bio RE"
 
Projekta atskaites.
01.05.2019.-31.07.2019. Izveidota metodika AF Batch testiem ar virsmas aktīvajām vielām. Veikta zāles biomasas un enzimātiskās hidrolīzes ražošanas atlikumu sastāva metožu izstrāde. Flokulantu analīze. 28.07.2019. [pdf]
01.08.2019.-31.10.2019. Tika izveidota virkne eksperimentālo tauku emulsiju un novērota to uzvedība – pH 5 – 7.5 diapazonā kā arī temperatūras diapazonā no 5 – 37 C.  Tika veikti eksperimentālie pētījumi par flokulantu pielietojumu digestāta sākotnējā šķidrās/cietās fāzes atdalīšanā. 31.10.2019. [pdf]
01.11.2019. - 31.01.2020. Tika veikta materiālu izpēte BMP iekārtas pilnveidošanā. Balstoties uz laboratorijas testos gūtajiem rezultātiem, tika izveidots emulsifikācijas pilota iekārtas modelis. Pētījumos tika apskatīti jauni poliakrilamīdu un uzadipīnskābi bāzēti flokulanti, noteikta to efektivitāte cietās fāzes atdalīšanā un ietekme uz amonija jonu koncentrāciju filtrātā iepriekš minētajos digestāta paraugos. 31.01.2020. [pdf]
01.02.2020. - 30.04.2020.  Tika veikta zāles hidrolīzes atlikumu substrāta fermentācija un eksperimentos novērota virsmaktīvo vielu ietekme uz fermentācijas procesu. Izejot no zāles hidrolīzes atlikumu BMP eksperimentiem, tika izvērtēta iespējamā līdzfermentācijas procesa realizēšana biogāzes ražošanas pilotiekārtā. 30.04.2020. [pdf]
01.05.2020. - 31.07.2020.  Lai noskaidrotu fenolu koncentrāciju, tika atrasta un adoptēta fotometriskā fenola indeksa noteikšanas metode ūdenī pēc digestāta flokulēšanas ar katjonajiem flokulantiem. Optimizējot filtrēšanas materiālus un filtrēšanas tehniku, tika iegūta zinātība par lielā filtru preses modeļa/sistēmas izskatu un aktivitātes ietvaros tika izstrādāts detalizēts filtrācijas mezgla tehnoloģijas apraksts. 31.07.2020. [pdf]
01.08.2020. - 31.10.2020. Pirmā posma testos tika pārbaudītas 20 dažādas VAV ar dažādām HLB vērtībām. Otrā posma testos tika pārbadītas 3 katjonās , 2 anjonās un 3 nejonās bioloģiski noārdāmas VAV. Tika veikti testi un stimulēta digestāta masas flokulācija, izmantojot dažāda veida maisītājus. 31.10.2020. [pdf]
01.11.2020. - 31.01.2021. Veiktas izvēlēto paraugu analīzes. FOS/TAC vērtība paraugos svārstās no 0.29 – 0.38, kas raksturo stabilas sistēmas darbību ar sabalansētu barības vielu struktūru, taču ir redzams, ka organiskās vielas AF netiek patērētas vienādā daudzumā, ko ietekmē katras atsevišķās VAV īpašības. Tika noteikts paraugu Fenolu indekss. Tika secināts, ka TĶT nedrīkst pārsniegt 30% no kopējā iekrautā VS, lai fermentācijas process noritētu stabili. 31.01.2021. [pdf]